Stambyte Sundyberg

Stambyte och renovering.

Stambyte och renovering.
Tulegatan 50, Sundbyberg.
Uppdragsgivare: Boetten.